Postup pri vybavovaní odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje Zákon NR SR č.448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009 (ďalej Zákon o sociálnych službách).

Spoločnosť Casa Slovensko n.o poskytuje sociálne služby v dvoch zariadeniach.

V zariadení v Bratislave, so sídlom Heydukova 14, pri celkovej kapacite 40 klientov poskytujeme sociálnu službu v zariadení pre seniorov pre 6 klientov a v špecializovanom zariadení pre 34 klientov.

V zariadení v Pezinku, so sídlom Kučišdorfská dolina 6, pri celkovej kapacite 78 klientov poskytujeme sociálnu službu v zariadení pre seniorov pre 39 klientov a v špecializovanom zariadení pre 39 klientov.

Pre oba typy sociálnych služieb je potrebné na príslušných úradoch vybaviť Rozhodnutie o odkázanosti pre konkrétny typ sociálnej služby.

Zariadenie pre seniorov

V Zariadení pre seniorov sa podľa zákona o soc. službách poskytuje sociálna služba :

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
  • – fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z vážnych dôvodov

O Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov požiada občan /v prípade zlého zdravotného stavu jeho príbuzný/ obecný alebo mestský úrad v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Tlačivá Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti sú k dispozícii spravidla na webových stránkach, alebo sociálnych odboroch týchto inštitúcií. Po ich doručení prebieha na príslušnom úrade posudková činnosť.

Po ukončení posudkovej činnosti vydá obec Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a stanoví stupeň odkázanosti, ktorý určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť žiadateľovi poskytnuté (podľa prílohy č.3 Zákona č.448/2008Z.z)

Špecializované zariadenie

V Špecializovanom zariadení sa podľa zákona o soc. službách poskytuje sociálna služba :

  • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 Z.Z č.448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu a etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažšieho stupňa

O Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Špecializovanom zariadení požiada občan /v prípade zlého zdravotného stavu jeho príbuzný/ na príslušnom Vyššom územnom celku (ďalej VÚC) podľa miesta trvalého bydliska. Pre obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji má  Bratislavský samosprávny kraj (ďalej BSK) tlačivá aj podrobný popis procesu  zverejnené na svojej webovej stránke:

Po obdržaní právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu so stanoveným stupňom odkázanosti a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné podať na BSK Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby, v ktorej sa uvedie konkrétny poskytovateľ sociálnej služby. V prípade záujmu o umiestnenie v našich zariadeniach uvediete Casa Slovensko n.o a prevádzku o ktorú máte ako žiadateľ záujem. Spracovanú žiadosť BSK zasiela priamo k nám do zariadenia.

Bezodkladné zabezpečenie sociálnej služby

V súlade zo Zákonom č.448/2008 Z.z § je možné žiadateľa do zariadenia prijať aj bez Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v prípade, ak je život a zdravie občana vážne ohrozené a ak nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Podmienkou pre bezodkladné umiestnenie je aktuálne voľné miesto v zariadení.

Pri bezodkladnom umiestnení do zariadenia žiadateľ následne požiada príslušný úrad o vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

V prípade potreby Vám vieme v našich zariadeniach poskytnúť sociálne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní potrebných dokumentov.

Užitočné linky:

Zákon o sociálnych službách č.448/2008 Z.z

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-448

Ministerstvo práce a sociálnych vecí:

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/otazky-odpovede/poskytnutie-alebo-zabezpecenie-sluzby.html

Bratislavský samosprávny kraj

Spoznajte naše služby