Kto je Dôverník v sociálnych službách

V zmysle §6 ods.3 písm. d) novely zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách má každý prijímateľ sociálnej služby/klient  právo určiť si dôverníka. Dôverníkom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a s určením za dôverníka písomne súhlasí. Na určenie dôverníka sa nevyžaduje súhlas opatrovníka.

Inštitút dôverníka má posilniť dodržiavanie základných ľudských práv a slobody prijímateľa sociálnej služby. Ide o klientom slobodne vybranú „dôvernú osobu“, teda blízku vzťahovú osobu, ktorá ho podporuje, ktorej dôveruje a s ktorou môže podľa potreby konzultovať osobné, finančné, právne záležitosti, ako aj záležitosti v spojitosti s poskytovaním sociálnej služby.

Je len na rozhodnutí prijímateľa sociálnej služby či si dôverníka vyberie a kto ním bude. Podľa zákona o sociálnych službách je výber dôverníka jeho právo, nie povinnosť.

Na určenie dôverníka má naše zariadenie špeciálne tlačivo, ktoré je k dispozícii u manažéra sociálno – prevádzkového úseku. Po vyplnení sa zakladá do osobného spisu klienta.

Dôverník má zo zákona právo byť informovaný :

  • – pri použití obmedzovacích prostriedkov u prijímateľa sociálnej služby
  • – o písomnom upozornení na možnosť výpovede zmluvy adresovaného klientovi v prípade ak   klient hrubo poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní soc. služieb, alebo ak nie je riadne zaplatená úhrada za soc. Službu
  • – pri jednostrannom vypovedaní zmluvy s uvedením dôvodu výpovede

Určenie dôverníka môže klient kedykoľvek odvolať, alebo zmeniť, alebo v prípade, že si dôverníka ešte nezvolil tak doplniť.  Každú takúto zmenu je potrebné spravidla vykonať písomne.

Spoznajte naše služby