Služby

Sociálne služby v dome seniorov

V zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení

poskytujeme, zabezpečujeme a utvárame podmienky na:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálnu rehabilitáciu,
• ošetrovateľskú starostlivosť,
• ubytovanie,
• stravovanie,
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
• úschovu cenných vecí,
• záujmovú činnosť.

Všetky vyššie uvedené služby sú klientom poskytované ako základné služby, ku ktorým je možné zabezpečiť aj poskytovanie fakultatívnych služieb (zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, pedikúra, manikúra, kadernícke služby a iné podľa individuálnych požiadaviek klientov).

Pomoc pri odkázanosti

Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti klientom poskytujeme 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané, príjemné a vľúdne zdravotné sestry a opatrovateľky.

Ošetrovateľská starostlivosť

Klienti zariadenia majú zabezpečenú pravidelnú ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení. V spolupráci so zmluvným lekárom a odbornými lekármi (neurológ, chirurg, internista, urológ, psychiater, diabetológ, oftalmológ, stomatológ a iní) zabezpečujeme lekárske vyšetrenia, predpisovanie a dodanie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky. Pri zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti pre našich klientov spolupracujeme s Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Ubytovanie

Pre klientov je ubytovanie zabezpečené v 1-3 lôžkových priestranných izbách s bezbariérovým vstupom, so samostatnými sociálnymi zariadeniami. Každé lôžko je napojené na najmodernejší nemocničný komunikačný systém, ku každému lôžku je možnosť dodatočného vybavenia televíziou, telefónom a internetom. Izby sú zariadené novým, veľmi kvalitným nábytkom s dôrazom na kvalitu, estetiku a funkčnosť. Klientom sú k dispozícii aj ďalšie priestory zariadenia, ktorými sú predovšetkým spoločenská miestnosť s knižnicou, televíziou a internetom, miestnosť pre aktivačnú terapiu a záujmovú činnosť a kaplnka. Klienti môžu na svoje voľno časové aktivity využívať prekrásne lesnaté prostredie v okolí zariadenia.

Stravovanie

Poskytujeme stravu 5 x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant a večera) v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta.

Záujmová činnosť a aktivačná terapia

V súlade s individuálnymi rozvojovými plánmi klientov im v rámci ich fyzických a psychických schopností zabezpečujeme aktivačnú terapiu a záujmovú činnosť:
• pohybové aktivity (ranná rozcvička, špeciálne cvičenia na posilnenie a zachovanie schopnosti motoriky, prechádzky a iné)
• špeciálne zamestnania na precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäti
• arteterapia (práca s textilom a vlnou, papierom, drevom, kamienkami, prírodninami a iné)
• muzikoterapia a biblioterapia
• aktivácia pomocou spoločenských hier
• duchovná činnosť (pravidelné sväté omše a návštevy kňaza a mníšok)
• kultúrno-spoločenské podujatia a vystúpenia.

Spoznajte naše služby